De Omgevingswet is ingegaan! Een nieuwe wet voor het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet  stelt een vereenvoudiging van de regels voor, zodat initiatieven uit de samenleving sneller doorgang kunnen vinden. Een belangrijke verandering onder de Omgevingswet was de overstap van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. Gemeenten stellen één omgevingsplan vast waarin kaders en regels worden opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘afwegingsruimte’: flexibele normen (binnen bepaalde bandbreedtes) voor bijvoorbeeld geluid, geur en archeologie.


Naast provincies en gemeenten, bereidden ook organisaties en bedrijven zich voor op de Omgevingswet. Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte ondersteunde bedrijven en adviesbureaus met de implementatie van de wet in het werkproces. Zo adviseerde Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte B+O Architectuur en Stedenbouw.