Bij de oprichting van gemeente Waadhoeke in 2018 heeft de gemeenteraad 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dorps- en wijkinitiatieven. Van 2018 tot en met 2021 konden dorpsbelangen en wijkraden uit Waadhoeke subsidie aanvragen voor ontwikkelingen en projecten die de leefbaarheid in de dorpen en wijken bevorderden. Van deze ‘subsidieregeling Dorpen en Wijken’ is volop gebruik gemaakt: in vier jaar tijd heeft de gemeente ongeveer 100 aanvragen in behandeling genomen. Een groot aantal van de bijbehorende initiatieven is reeds gerealiseerd.


In 2020 heeft gemeente Waadhoeke de subsidieregeling tussentijds geëvalueerd. Anno 2022 - na een looptijd van vier jaar - heeft gemeente Waadhoeke aan Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte gevraagd om de eindevaluatie uit te voeren. Deze evaluatie richt zich op de doelmatigheid en werkbaarheid van de subsidieregeling, de financiën, maatschappelijke effecten en de wensen voor de toekomst. Met behulp van de eindevaluatie wordt de nieuwe gemeenteraad geadviseerd over het al dan niet voortzetten van de regeling en onder welke voorwaarden. De eindevaluatie is uitgevoerd in de periode februari tot en met april 2022.